Stanovy SRPŠ

STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Krynická

 

 I.

Název, sídlo a charakter spolku

 

 1. Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Krynická je spolkem fyzických osob sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Krynická (dále jen „SRPŠ či spolek“)
 3. Sídlem SRPŠ je Krynická 2/490, Troja, 18100 Praha 8.
 4. SRPŠ je založeno na dobu neurčitou.

 

II.

Účel a náplň činnosti SRPŠ

 

 1. Hlavním posláním SRPŠ je spolupráce rodičů a zákonných zástupců dětí s MŠ Krynická (dále jen „školka“).
 2. Činnost SRPŠ je zaměřena především na:
  • Projednávání koncepce a podporu výchovně vzdělávacích prací školky.
  • V rámci disponibilních prostředků finanční pomoc školce v oblasti materiální a hospodářské.
  • Podporu zájmových a odborných činností školky.
  • Pomoc rodičům školce.
 3. Ke splnění těchto základních cílů SRPŠ zejména:
  • zvyšuje informovanost rodičů a veřejnosti o dění ve školce, právech a povinnostech dětí, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků, podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školky;
  • seznamuje vedení školky s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování;
  • přispívá školce materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školkového prostředí apod.;
  • předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, členové SRPŠ mají právo přicházet s náměty, které mohou zlepšit vzdělávací a výchovnou práci školky;

 

III.

Členství, seznam členů a členský příspěvek

 

 1. Členství v SRPŠ je dobrovolné. Členem SRPŠ se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami SRPŠ a jeho činností.
 2. Každý člen SRPŠ má právo aktivně se podílet na každé činnosti SRPŠ, zúčastnit se Členské schůze, volit a být volen do orgánů SRPŠ, navrhovat kandidáty do volených orgánů SRPŠ, být informován o hospodaření a o veškeré činnosti spolku, vznášet své návrhy, názory, náměty a připomínky k činnosti SRPŠ a žádat od orgánů spolku jejich vyjádření, osobně se zúčastnit projednávání svých návrhů.
 3. Vznik členství v SRPŠ:
  • rodiče a zákonní zástupci dětí aktuálně registrovaných v MŠ Krynická, kteří zaplatí členský příspěvek, se stávají automaticky členy. Zaplacením členského příspěvku současně člen SRPŠ projevuje vůli být vázán těmito stanovami SRPŠ;
  • ostatní osoby se stávají členy SRPŠ po podání písemné přihlášky Hlavnímu výboru a zaplacením členského příspěvku, nejsou-li od této povinnosti osvobozeny.
 4. Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), budou osobní údaje žadatelů a členů SRPŠ zpracovány pouze Hlavním výborem na listinných dokumentech nebo elektronicky; tyto údaje budou použity výhradně k účelům, které jsou v souladu se stanovami SRPŠ.
 5. Úhradou členských příspěvků, resp. podáním přihlášky, členové vyjadřují souhlas s použitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro účel jejich členství v SRPŠ a s jejich zpracováním ve smyslu Nařízení a odstavce 7) tohoto článku stanov.
 6. Členství v SRPŠ zaniká:
  • ukončením docházky dítěte ve školce pro jeho rodiče nebo zákonného zástupce, ledaže by tento člen požádal Hlavní výbor o zachování členství;
  • vystoupením člena na základě doručení písemné žádosti o skončení členství Hlavnímu výboru;
  • vyloučením člena na základě závažného porušení stanov SRPŠ, o němž rozhodne Členská schůze SRPŠ či Hlavní výbor;
  • nezaplacením členského příspěvku ani po výzvě SRPŠ v dodatečně poskytnuté lhůtě, která činí nejméně 14 pracovních dnů ode dne následujícího po doručení výzvy SRPŠ;
  • úmrtím člena;
  • zánikem spolku.
 7. Při ukončení členství nebo vyloučení člena ze SRPŠ mu nevzniká nárok na vrácení finančních prostředků či jiných darů uhrazených či poskytnutých v tom kterém školním roce, ve kterém došlo k jejich úhradě či poskytnutí.
 8. Člen SRPŠ je povinen dodržovat stanovy SRPŠ, rozhodnutí a pokyny orgánů SRPŠ a zaplatit ve stanovené lhůtě členský příspěvek (není-li dle těchto stanov od této povinnosti osvobozen), sdělit informace o své osobě jakož i informace kontaktní a hlásit jejich změnu do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, jednat v souladu s účelem spolku, svědomitě a řádně vykonávat funkce v orgánech spolku, pokud funkci přijal, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku, poskytovat všem orgánům spolku potřebnou součinnost.
 9. Výše ročního členského příspěvku je vždy určena Hlavním výborem na konci školní roku pro rok následující.
 10. Od povinnosti hradit členské příspěvky jsou automaticky osvobozeni členové, kteří nejsou rodiči či zákonnými zástupci dětí registrovaných ve školce. Kterýkoliv další člen SRPŠ může ze sociálních, příp. jiných závažných důvodů požádat o snížení či prominutí členského příspěvku. O snížení, resp. prominutí rozhoduje Hlavní výbor na základě písemné žádosti předané či doručené kterémukoliv členu Hlavního výboru. Není-li žadateli stanovisko sděleno do 1 měsíce od podání žádosti, má se za to, že žádosti bylo vyhověno.
 11. Spolek vede seznam členů; zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku zajišťuje Hlavní výbor ve spolupráci se školkou.
 12. Seznam členů spolku není vůči nečlenům spolku zveřejňován, pro členy spolku je přístupný v sídle spolku po předchozí dohodě.
 13. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Hlavního výboru potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

 

IV.

Orgány SRPŠ

 

Orgány spolku jsou:

a) Členská schůze,

b) Hlavní výbor,

c) Kontrolní komise nebo revizor.

V.

Členská schůze

 

 

 1. Členská schůze je tvořená všemi členy SRPŠ.
 2. Do působnosti Členské schůze náleží:
  • schvalování a přijímání stanov spolku, jejich změn a doplňků;
  • vyjadřovat se k výročním zprávám o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané Hlavním výborem;
  • vyjadřovat se k rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění spolku,
  • rozhodovat o vyloučení člena spolku,
  • volba a odvolání členů volených orgánů spolku.
 3. Členskou schůzi svolává Hlavní výbor nejméně jedenkrát do roka.
 4. Na žádost nejméně jedné třetiny členů SRPŠ musí být svolána mimořádná Členská schůze.  Hlavní výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li Hlavní výbor zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.
 5. Oznámení o konání Členské schůze zveřejní Hlavní výbor nejméně 30 dní předem na webových stránkách školky a v sídle spolku, přičemž pozvánka obsahuje alespoň místo, datum, čas a program jednání.
 6. Členové se k účasti a hlasování na členské schůzi mohou nechat zastoupit na základě plné moci.
 7. Členská schůze je usnášeníschopná, sejde-li se nadpoloviční většina jejích členů.  Každý člen spolku má jeden hlas.
 8. Usnesení Členská schůze přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů v době usnášení.
 9. Ze zasedání Členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel a předseda či místopředseda Hlavního výboru. Hlavní výbor nebo ten, koho tím pověřila Členská schůze, zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení a zveřejní jej na webových stránkách školky.
 10. Pokud se nadpoloviční většina členů nesejde ani do 15 minut od začátku jednání Členské schůze, může Hlavní výbor nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.

 

VI.

Hlavní výbor

 

 1. Hlavní výbor je výkonným orgánem SRPŠ, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Hlavní výbor rozhoduje o všech záležitostech SRPŠ, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak.
 2. Členem výboru může být zvolena pouze zletilá a svéprávná osoba. Volba členů Hlavního výboru spolku probíhá na členské schůzi na počátku školního roku.
 3. Hlavní výbor se skládá minimálně ze tří členů ve složení předseda, místopředseda, hospodář. 
  Volba předsedy, místopředsedy a hospodáře probíhá v rámci Hlavního výboru.
 4. Hlavní výbor řídí činnost SRPŠ zejména takto:
  • svolává členskou schůzi;
  • vede seznam členů SRPŠ ve spolupráci se školkou;
  • navrhuje změny ve stanovách SRPŠ;
  • schvaluje účetní závěrku SRPŠ;
  • projednává rozpočet SRPŠ, jeho čerpání v předchozím roce a plán výdajů pro následující rok;
  • stanovuje výši a splatnost členských příspěvků;
  • zajišťuje organizaci provozních záležitostí SRPŠ jako samostatné právnické osoby vč. vedení účetnictví a podávání daňových přiznání;
  • rozhoduje o přijetí za člena SRPŠ;
  • jmenuje likvidátora v případě zrušení SRPŠ;
  • rozhoduje o zachování členství v případě ukončení docházky dítěte do školky;
  • rozhoduje o vyloučení člena v případě porušení stanov SRPŠ;
  • informuje o svých rozhodnutích členy SRPŠ prostřednictvím webových stránek školky.
 5. Schůzi Hlavního výboru svolává předseda spolku, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 3x ročně. Na schůze Hlavního výboru mohou být podle potřeby zváni hosté. Pozvánka na schůzi se doručuje všem členům Hlavního výboru elektronickou poštou. Odesláním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou.
 6. Ze zasedání Hlavního výboru se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený zapisovatel a předseda či místopředseda spolku. Hlavní výbor nebo ten, koho tím Hlavní výbor pověřil, zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení a zveřejní jej na webových stránkách školky a dále na nástěnce SRPŠ v budovách školky.
 7. Hlavní výbor je usnášeníschopný pouze za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Každý člen Hlavního výboru má jeden hlas.

 

VII.

Předseda a místopředsedové spolku

 

 1. Statutárním orgánem SRPŠ je předseda a místopředseda Hlavního výboru, kteří zastupují SRPŠ navenek;
 2. Za SRPŠ jedná vždy předseda nebo místopředseda. Podepisování za SRPŠ se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu SRPŠ připojí předseda nebo místopředseda Hlavního výboru svůj podpis s označením své funkce;
 3. Předseda spolku je oprávněn udělit plnou moc k zastupování spolku třetí osobě;
 4. Předseda a místopředseda jsou voleni Hlavním výborem z jeho členů;
 5. Předseda a místopředseda jsou před členskou schůzí odpovědní za plnění rozhodnutí Hlavního výboru a plynulý chod spolku;
 6. Předseda a místopředseda připravují podklady pro jednání Hlavního výboru a navrhují výši a splatnost členského příspěvku;
 7. Předseda vede členskou schůzi a ověřuje její usnášeníschopnost;
 8. Předseda a místopředseda mohou delegovat některé své kompetence na další členy Hlavního výboru, případně na další členy SRPŠ.
   

VIII.

Kontrolní komise

 

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku nezávislým na Hlavním výboru, který je oprávněn kontrolovat činnost spolku a projednávat stížnosti jeho členů na činnost spolku nebo jeho orgánů. Kontrolní komise nebo její pověřený člen je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů spolku a vyžadovat od Hlavního výboru potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Kontrolní komise odpovídá pouze Členské schůzi.
 2. Kontrolní komise je tříčlenná a volí ji Členská schůze stejným způsobem, jakým se volí Hlavní výbor. Ze svých členů volí kontrolní komise svého předsedu, který svolává a řídí jednání této komise.
 3. Členská schůze je oprávněna rozhodnout o nahrazení Kontrolní komise Revizorem.
  Revizorem se stává fyzická osoba zvolená Členskou schůzí stejným způsobem, jakým se volí hlavní výbor.
 4. Kontrolní komise v rámci své působnosti zejména: 
  a) kontroluje veškerou činnost spolku, zejména zda vyvíjí Hlavní výbor činnost v souladu se zákony a těmito stanovami, 
  b) vyjadřuje se k řádné účetní závěrce spolku a ke zprávě Hlavního výboru určené k projednáním Členskou schůzí, 
  c) podává Členské schůzi zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, 
  d) podává výboru zprávu o nedostatcích zjištěných při své kontrolní činnosti s návrhy na opatření včetně termínů na jejich odstranění, 
  e) účastní se prostřednictvím svého zástupce jednání Hlavního výboru.
 5. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně.

IX.

Majetek a zásady hospodaření

 

 1. SRPŠ jako právnická osoba je oprávněno v souladu s obecně závaznými právními předpisy nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek.
 2. SRPŠ získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků ve výši schválené Hlavním výborem pro příslušný školní rok, příjmy z hlavní a případně vedlejší hospodářské činnosti, z darů, subvencí, sponzorské činnosti, z výtěžků získaných při společenských, kulturních a jiných akcích pořádaných spolkem apod.
 3. Dispoziční právo k účtu SRPŠ má předseda, místopředseda a hospodář.
 4. Evidenci hospodaření vede hospodář SRPŠ v pokladní knize a vždy při jednání Členské schůze předkládá přehled hospodaření členům SRPŠ. Jednou ročně předkládá celou evidenci ke kontrole revizní komisi.
 5. Roční uzávěrka se předloží Hlavnímu výboru, který tuto uzávěrku odsouhlasí. S touto roční uzávěrkou seznámí členy SRPŠ. V případě, že bude nutné provést vypořádání s finančním úřadem, členové Hlavního výboru toto vypořádání zajistí.

 

X.

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  • zrušením spolku s likvidací;
  • fúzí s jiným spolkem, při které SRPŠ nebude nástupnickým spolkem;
  • rozdělením spolku;
  • zrušením spolku pravomocným rozhodnutím soudu.
 2. O zániku SRPŠ rozhoduje Členská schůze a Hlavní výbor jej oznamuje orgánům, u kterých je SRPŠ registrován. Před zánikem se provede likvidace SRPŠ, pokud celé jeho jmění nepřechází na právního nástupce. Likvidaci provede likvidátor.
 3. Zánik SRPŠ ohlásí předseda Hlavního výboru řediteli školky.
 4. Zaniká-li SRPŠ likvidací, před rozhodnutím o likvidaci rozhodne Hlavní výbor o naložení s majetkem v souladu s účelem SRPŠ.

 

XI.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.
 2. Změny a dodatky těchto stanov schvaluje Členská schůze SRPŠ písemným zápisem.
 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

 

 

V Praze dne 7.10.2021


Stanovy ve formátu PDF ke stažení zde